Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 28.06.2017r. o godz. 10.00 odbyła się narada szkoleniowa dla pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego. Organizatorem spotkania był Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W naradzie wzięło udział 9 gmin powiatu.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy ;

1. Omówienie tematyki kontroli OC i materiałów do kontroli przesłanych przez Szefa OCK.

2. Omówienie tematyki kontroli w gminach Wejherowo i Gniewino.

3. BLUE ALERT.

4. Omówienie treningu SSD z czerwca 2017.

5. Omówienie ćwiczeń wojewódzkich – HPAI2017.

6. Aktualizacja Planów Zarządzania Kryzysowego.

7. Omówienie Gry Miejskiej „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”.

8. Realizacja ratownictwa wodnego powiecie wejherowskim.

9. Sprawy bieżące.

W dniu 21.06.2017 o godz. 12.00 w Zespole Szkół w Choczewie miała miejsce debata pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W spotkaniu, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie udział wzięli Starosta Gabriela Lisius, Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka, Komendant Powiatowy Policji Beata Perzyńska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski oraz przedstawiciele służb, inspekcji oraz sołtysi z terenu Gminy Choczewo i Gniewino. Tematyką spotkania skierowaną do uczniów klas szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej w Choczewie, którzy licznie uczestniczyli w spotkaniu były zagadnienia poświęcone bezpiecznego spędzania wakacji.

W ramach debaty Pani Starosta Gabriela Lisius przypomniała dzieciom i młodzieży

o zasadach bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i przekazała uczniom klas 1-3 zakupione przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie opaski „niezgubki”, które umożliwiają personalizację danej osoby poprzez wpisanie numeru kontaktowego do opiekuna. Zakupione opaski będą również przekazywane najmłodszym mieszkańcom powiatu przez funkcjonariuszy Policji w Wejherowie podczas patrolowania miejsc wypoczynku letniego.

Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych oraz minimalizacji stresu dzieci i ich rodziców.

„Młodzi razem dla bezpieczeństwa” – akcja profilaktyczna Starostwa Powiatowego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W dniu 1.06.2017 o godz. 9.00 Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie Ewa Banasik oraz Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Papke zainaugurowali Grę Miejską pod hasłem „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”, do której zaproszono młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Wydarzenie to miało na celu kształtowanie i utrwalanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań zdrowotnych oraz promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień.

Zarejestrowane drużyny musiały wykazać się wiedzą, sprytem i sprawnością fizyczną w ośmiu punktach tematycznych na terenie miasta Wejherowa. Zakres tematyczny obejmował min. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki cyberprzemocy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bezpiecznego wypoczynku letniego.

Na starcie gry miejskiej stanęło 10 drużyn. Najlepsze wyniki osiągnęli;

Miejsce 1 - ZS Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie,

Miejsce 2 – Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie,

Miejsce 3 – ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

Gratulujemy!

W dniach 25-26.05.2017 r. odbyło się szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla kierowników komórek organizacyjnych ds. obronnych,

OC i zarządzania kryzysowego starostw powiatowych i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego. Organizatorem szkolenie był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Celem szkolenia było doskonalenie nabytych przez pracowników administracji publicznej umiejętności do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

W dniu 28 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się seminarium pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”. Spotkanie zorganizowane przez Starostę Wejherowskiego- P. Gabrielę Lisius przy współudziale Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie dotyczyło tematyki związanej z wykorzystaniem dróg w powiecie w sposób szczególny oraz z zachowaniem i trybem postępowania w przypadkach powzięcia informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

W spotkaniu uczestniczyli szefowie służb, inspekcji i straży, przedstawiciele samorządów powiatu wejherowskiego, przedstawiciele placówek oświatowych w powiecie wejherowskim.

Seminarium zorganizowane zostało w ramach Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

O godzinie 9.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego, któremu przewodniczyła Starosta Wejherowski – Pani Gabriela Lisius.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Przedstawienie informacji przez jednostki organizacyjne powiatu oraz służby, inspekcje i straże z realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” za rok 2016.

2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – realizowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego.

Na terenie Powiatu Wejherowskiego w dniu 1 marca 2017 roku rozpoczyna się coroczna Kwalifikacja Wojskowa, organizowana przez Starostę Wejherowskiego na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie mieścić się będzie

w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych

w Wejherowie, przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie.

Komisja pracować będzie w dniach od 1 marca 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku (38 dni roboczych), w godzinach od 7:30 – 12:30 i przyjmować wezwane osoby z terenu:

a) Miast:

WEJHEROWO 1-10.03.2017 r.

RUMIA 13-21.03.2017 r.

REDA 29-31.03.2017 r.

b) Gmin:

WEJHEROWO 22-28.03.2017 r.

LUZINO 3-6.04.2017 r.

SZEMUD 7-12.04.2017 r.

ŁĘCZYCE 12-14.04.2017 r.

CHOCZEWO 18.04.2017 r.

LINIA 19-20.04.2017 r.

GNIEWINO 20-21.04.2017 r.

Wezwaniu przed w/w komisję podlega (wpisano do list) 1 373 osób,

w tym:

 1263 osoby z rocznika podstawowego,

 80 osób z roczników starszych

 30 kobiet

W dniu 24 kwietnia 2017 roku będą przyjmowane wyłącznie kobiety podlegające kwalifikacji wojskowej.

=====================================================

Informacje dodatkowe:

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA Nr 1 w GDAŃSKU - 1034 osoby,

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA Nr 2 w GDAŃSKU - 1044 osoby,

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w GDYNI - 1 032 osoby.

Dnia 28.02.2017 r. o godz. 12.00 odbyła się narada szkoleniowa z udziałem pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego. Organizatorem był Referat Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W naradzie wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich gmin powiatu.

Podczas spotkania omówiono;

1. Organizacja i zadania OC /Plany Działania OC, Ocena stanu przygotowań OC, formacje OC w gminach.

2. Kwalifikacja wojskowa.

3. Procedura przekazywania informacji z zakresu ostrzeżeń meteorologicznych.

4. Omówienie treningu SSD z grudnia 2016.

5. Zastępcze miejsca szpitalne w powiecie.

6. Stan zaawansowania prac w gminach nad Planami Ochrony Zabytków.

7. Aktualizacja Planów Zarządzania Kryzysowego.

a/ opracowanie i wdrożenie procedury dot. przekazywania informacji przez służby, inspekcje, straże w powiecie o zagrożeniach i zdarzeniach do GCZK i PCZK /propozycje/

b/zmiana ustawy o ZK

c/ Plan Pracy KBiP przy staroście i PZZK

8. Konkurs Plastyczny – „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

9. Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych.

10. Sprawy bieżące.

W dniu 04.01.2017r w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się zwołane przez Panią Starostę Gabrielę Lisius, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, rozszerzone o przedstawicieli Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.

Tematyką posiedzenia było dokonanie oceny przygotowania służb i inspekcji odpowiadających za przeciwdziałanie i usuwanie skutków ewentualnego wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 oraz dokonanie przeglądu procedur współdziałania ze służbą weterynaryjną i sanitarną na terenie powiatu wejherowskiego.

Apel do hodowców drobiu

Zasady_ochrony