Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 14.03.2018r nastąpiło otwarcie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie. Oficjalnego otwarcia dokonała Pani Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski.

W uroczystości otwarcia udział wzięli:

- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Gdańsku – Pan Ryszard Sulęta,

- Wicestarosta Wejherowski – Pan Witold Reclaf,

- Członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego- Panowie Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski,

- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wejherowskiego – Pan Grzegorz Gaszta,

- Radni Powiatu Wejherowskiego, członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu

Wejherowskiego,

- Szefowie służb, inspekcji i straży Powiatu Wejherowskiego.

Zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym i na podstawie Zarządzenia Starosty Wejherowskiego – z dniem 05.03.2018 r. zostało powołane Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, które jest całodobową służbą dyżurną Starosty Wejherowskiego.

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

- zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

-nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego

ostrzegania ludności,

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

PCZK w Wejherowie będzie realizować również zadania, które nie będą mogły być wykonane na niższych szczeblach zarządzania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Dyżur całodobowo w PCZK w Wejherowie pełnią zatrudnieni dyżurni wraz z pracownikami Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W celu zapewnienia kontaktu z organami i instytucjami, służbami, inspekcjami i strażami, a również z mieszkańcami powiatu uruchomiono całodobowe numery telefoniczne:

- stacjonarny 58 572 94 40,

- komórkowy 531 736 455.

Dyżurni PCZK mogą także przekazywać otrzymane od mieszkańców powiatu informacje o zagrożeniach do powiatowych służb, inspekcji i straży, w przypadku wystąpienia trudności w kontakcie z tymi służbami, lub braku możliwości nawiązania takiego kontaktu.

W nawiązaniu do zgłoszeń reklamacyjnych przesłanych do Działu Obsługi Klienta w dniach 02-07 lutego 2018 roku, Zarząd Wyborowa S.A. podjął decyzję o zablokowaniu do sprzedaży jednej partii wódki Luksusowa o pojemności 0.7 l i numerze partii 17112061. Działania prowadzące do zablokowania zidentyfikowanej partii produktu mają charakter ściśle prewencyjny, pomimo iż reklamacje dotyczyły jedynie kilku opakowań dystrybuowanych wyłącznie na polskim rynku.

Czytaj więcej ...

25 stycznia odbyła się pierwsza w 2018 roku narada szkoleniowa dla pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego.

Organizatorem spotkania był Referat Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W naradzie udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu wejherowskiego.

Posiedzenie przebiegało wg niniejszego planu:

1. Omówiono Plany Działania w zakresie Obrony Cywilnej.

2. Przedstawiono informacje o zagrożeniu ASF na poziomie powiatu wejherowskiego.

3. Firma SISMS zaprezentowała informację w zakresie mobilnego systemu informatycznego do masowej komunikacji z mieszkańcami.

4. Sprawy bieżące.

W dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematyką posiedzenia, zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2018 rok, były następujące zagadnienia:

1. Informacja dot. zimowego utrzymania dróg w powiecie wejherowskim, którą przedstawił Pan Robert Lorbiecki - Dyrektor Zarządu Dróg dla Powiatów Puckiego

i Wejherowskiego.

2. Stan bezpieczeństwa na drogach w powiecie wejherowskim omówiła Pani insp. Beata Perzyńska - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie.

3. Stosowanie systemów sygnalizacji pożarowej samoczynnie wykrywającej

i przekazującej informacje o pożarze w wybranych obiektach na terenie powiatu wejherowskiego. Obowiązujący stan prawny i realizacje wymogów przedstawił Pan bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.

4. Ostatnim tematem spotkania była informacja o zagrożeniu ASF na poziomie powiatu wejherowskiego, który przedstawiła Pani Wioletta Drygas-Bogucka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie.

W dniu 13 grudnia w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Przedmiotem posiedzenia zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2017 r. były:

1. Przedstawienie pisemnej informacji przez jednostki organizacyjne powiatu oraz służby, inspekcje i straże z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” za rok 2017.

2. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie wydatków

na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

3. Podziękowania dla członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim za pracę w V kadencji w latach 2015 – 2017.

W dniu 07.12.2017 r. w ZSP nr 1 odbyła się konferencja z cyklu Bezpieczny Powiat pt. „Współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa”. Organizatorem konferencji była Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas konferencji omówiono następujące tematy:

1. „Kryzys migracyjny w Europie a zagrożenie terroryzmem”- dr Wojciech Wosek

2. Zagrożenia cyberprzestępczością – mgr Jarosław Jędrzejczyk.

3. „Struktura policyjnej represji sprawców wykroczeń a poczucie bezpieczeństwa Polaków w pobliżu miejsca ich zamieszkania” – dr Cezary Tatarczuk.

4. „Stany nadzwyczajne, podstawy ich wprowadzania, ograniczenia swobód obywatelskich” -

dr Marek Chrabkowski.

5. „Gospodarka wodami opadowymi na terenach zabudowanych” – dr Wojciech Szpakowski.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zaproszonych przedstawicieli środowisk oświatowych, samorządowych, stowarzyszeń , służb, inspekcji, straży oraz młodzieży.

W dniu 08 listopada 2017 r. w Sali Obrad Rady Powiatu w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 odbył się trening decyzyjny z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Tematem treningu było: „Współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży, organów zarządzania kryzysowego powiatu wejherowskiego i miasta Wejherowo, członków Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej w powiecie wejherowskim.

Scenariusz ćwiczeń, którymi kierowała Pani Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski - zakładał, że w rejonie głównego dworca kolejowego w  Wejherowie doszło do zderzenia pociągu towarowego ze składem Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). W wyniku zderzenia odnotowano ofiary śmiertelne oraz dużą liczbę rannych pasażerów SKM. Jednocześnie doszło do zerwania linii trakcji elektrycznej nad miejscem zdarzenia i rozszczelnienia zbiornika wagonu cysterny z gazem płynnym.

W grze decyzyjnej udział wzięli członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) , przedstawiciele Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie. Głównym celem gry decyzyjnej było:

- sprawdzenie gotowości oraz stanu przygotowania Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do podejmowania właściwych decyzji pod presją czasu oraz działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wejherowskiego,

- doskonalenie kierowania, koordynowania i współdziałania organów właściwych

w sprawach zarządzania kryzysowego oraz sił i środków prowadzących działania ratownicze,

- sprawdzenie zasad obiegu informacji wśród organów decyzyjnych i wykonawczych,

- sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Ćwiczenie pozwoliło na weryfikację planów i procedur reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Podczas treningu decyzyjnego, organy zarządzania kryzysowego powiatu i miasta oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, działające w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, miały okazje do bezpośredniego współdziałania, wymiany doświadczeń w procesie podejmowania decyzji w czasie symulowanego zagrożenia.

W dniu 28.10.2017r odbyły się I POWIATOWE MISTRZOSTWA Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA JEDNOSTEK OSP I INNYCH STOWARZYSZEŃ KTÓREGO OBSZAREM DZIAŁANIA JEST TEREN POWIATU WEJHEROWSKIEGO .

Organizatorem i gospodarzem zawodów była Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. Rozpoczęcie i otwarcie zawodów odbyło się godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie przy ul. 3 Maja 2, zaś zakończenie po godz. 14.00 w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wejherowie przy ul. Tartacznej 5.

Zawody przebiegały na terenie m. Wejherowa w oparciu o zorganizowane scenki (inscenizacje, pozoracje) w n/w miejscach:

1. Test wiedzy – siedziba KPPSP w Wejherowie

2. Scenka nr 1 – Park miejski w Wejherowie przy górnym stawie

3. Scenka nr 2 – Plac J. Wejhera przy Straży Miejskiej

4. Scenka nr 3 - Ul. Polna w Wejherowie

5. Scenka nr 4 – Boisko przy Szkole SP nr 9 – wjazd od ul. Sienkiewicza

6. Scenka nr 5 – Remiza OSP w Bolszewie ul. Zamostna

Do zawodów przystąpiło 10 drużyn. Główną nagrodę w wysokości 2 500 zł zdobyła drużyna OSP Wejherowo, miejsce II- 2 000 zł OSP Bolszewo, miejsce III- 1500 zł OSP Choczewo, miejsce IV-

1 000 zł OSP Zelewo, miejsce V- 650 zł OSP Strzepcz.

Gratulujemy !!

Ostrzeżenia sztormowe/silny wiatr strefa brzegowa WCZKG.7
województwo pomorskie - strefa brzegowa
WCZK GDAŃSK informuje: OSTRZEŻENIE NAJWYŻSZEGO STOPNIA
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny sztorm/3
Obszar strefa brzegowa - część wschodnia
Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 13.09.2017 do godz. 12:00 dnia 14.09.2017 Przebieg Wiatr południowo-zachodni 6 do 7 w porywach 8, wzrastający na 8 do 9 w porywach 10 w skali B.
Uwagi Prawdopodobnie ostrzeżenie będzie kontynuowane z niższym stopniem. Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni